Det har förflutit 50 år sedan Lions Club Karis-Karjaa r.f. grundades. Efter förberedande arbete av Hans Broman, medlem av Lions Club Ekenäs, samlades 15 inbjudna kandidater till det grundande mötet den 19. april 1961. Stiftelseurkunden undertecknades och godkändes slutligen i Lions internationella högkvarter den 12. juni 1961. Kaprio fungerade som klubbens första president.

Charter-night firades den 15.11.1961.
Den nya klubben, förstärkt med några nya medlemmar, inledde sin verksamhet med stor entusiasm.
Många aktiviteter har utförts under de gångna 50 åren, och ännu idag är klubben en livskraftig förening.
En ledstjärna för lionsklubbarna har från början varit "att genom aktiva insatser på olika områden bidra till samhällets välfärd".
Med den målsättningen har även Lions Club Karis-Karjaa r.f. deltagit i det lokala, nationella och internationella.